Znehodnocovanie zbraní

Znehodnocovanie zbraní a streliva sa vykonáva podľa vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 26. novembra 2003 o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania.